شعر استان البرز
کنگره ملی شعر امام حسن مجتبی علیه السلام
امام حسن علیه السلام می فرمایند:
دنیا محل گرفتاری و آزمایش است و هر چه در آن است رو به زوال و نابودی است.
خداوند ما را به احوال دنیا آگاه کرده تا عبرت بگیریم. به ما وعده عذاب داده تا بعد از آن حجتی بر خدا نداشته باشیم.
پس در این دنیای فانی زهد بورزید و به آنچه باقی و پایدار است، رغبت داشته باشید و در خفا و آشکار از خدا بترسید.

توحید صدوق، صفحه ۳۷۸

home-digital-agency-image-01

اعضای مرکزی

کنگره شعر آئینی حدیث حسن

محمود یوسفی

عضو شواری سیاستگذاری

نغمه مستشار نظامی

عضو شواری سیاستگذاری

رحمان نوازنی

عضو شواری سیاستگذاری

هادی جانفدا

دبیرکنگره

حسین بهزادی فر

عضو شواری سیاستگذاری

حسن صیاد

عضو شواری سیاستگذاری

علی اشتری

عضو شواری سیاستگذاری

حسن اسحاقی

عضو شواری سیاستگذاری