طراحی تخت در طی سال ها یک ضربه بزرگ بوده است. روند پیشرو در طراحی رابط، آنقدر محبوب است که امروزه در نمایشگرهای ما دشوار نیست که آن را ببینیم و بشنویم. برای دریافت یک دیدگاه کامل از این روند، ما باید قبل از اینکه بتوانیم محبوبیت و استفاده صحیح آن را درک کنیم، به تاریخچه طراحی حداقل نیاز داریم. (منبع: onextrapixel.com)