یــک تــیــم از مردم خــلــاق و فــوق الــعــاده

جـان دو

پایه گذار

کـاشـارا مـه

مدیر پروژه

بـلـیـکــ هــامـیـلـتـون

مهندس

کــارولـیـن رز

طراح

سـارا جـگـون

بازاریاب

پـیـتـر پـارکـر

بازاریاب

آمـاده شـروع کـار بـا هـم هـسـتـی؟